Konsolidacja stoczni remontowych w Szczecinie i Świnoujściu

Remontówki pod jednym zarządem

Rady nadzorcze Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA oraz Morskiej Stoczni Remontowej SA w Świnoujściu pozytywnie zaopiniowały uzgodniony przez zarządy obu spółek plan połączenia obu stoczni remontowych . Analizy przeprowadzone na zlecenie Funduszu Inwestycyjnego MARS, głównego udziałowca MSR i „Gryfii” wykazały, że restrukturyzacja i konsolidacja stoczni remontowych Pomorza Zachodniego to jedyny realny projekt poprawy ich konkurencyjności na coraz trudniejszym międzynarodowym rynku. Eksperci dowiedli, że zmiany w otoczeniu rynkowym, w którym działają stocznie, stanowią zagrożenie dla kontynuacji działalności operacyjnej obu spółek w dotychczasowej formie. A brak reakcji na zachodzące na rynku zmiany może doprowadzić do trwałej utraty ich rentowności, spowodować wzrost ryzyka braku wypłacalności a nawet uniemożliwić dalsze ich funkcjonowanie. Za najlepszy wariant rady nadzorcze uznały przejęcie MSR przez „Gryfię”. Nowy podmiot ma się nazywać Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” i mieć siedzibę w Szczecinie. Redukcja załogi o ok. 5 proc. ma się odbyć w sposób cywilizowany bez zwolnień, poprzez wcześniejsze emerytury i program dobrowolnych odejść. Akcjonariusze ze Świnoujścia mają otrzymać nowo wyemitowane akcje w zamian za majątek MST, który ma zostać przeniesiony do nowej spółki. Zgodnie z rekomendowanym scenariuszem całość majątku MSR zostanie przeniesiona do MSR „Gryfia”, w zamian za akcje szczecińskiej stoczni, które zostaną wydane dotychczasowym akcjonariuszom MSR według parytetu wymiany określonego w planie połączenia .Akcjonariusze „Gryfii” zachowają swoje akcje, natomiast akcjonariusze MSR za każdą posiadaną obecnie akcję otrzymają 5 nowo wyemitowanych. Zarówno pracownicy świnoujskiej stoczni jak i szczecińskiej stoczni będą akcjonariuszami nowej spółki . Ich udział w kapitale ma wynieść 12,2 proc.

Tak ustalony plan ma trafić do sądu łącznie z wnioskiem o zbadanie go przez biegłego. O ile będzie pozytywna opinia, akcjonariusze spółek wypowiedzą się w sprawie konsolidacji na walnym zgromadzeniu, które ma się odbyć na przełomie lipca i sierpnia. Dopiero po przyjęciu uchwały można będzie złożyć dokumenty do sądu rejestrowego. Wydaje się, że sprawa konsolidacji jest już przesądzona. Przewidywany termin rejestracji nowej spółki to 30 września, informował podczas konferencji prasowej w Szczecinie Lesław Hnat, prezes zarządu obu spółek.

Większościowy pakiet akcji obydwu stoczni remontowych należy dziś do funduszu inwestycyjnego Mars, objaśniał prezes Hnat, którego właścicielem jest skarb państwa poprzez Agencja Rozwoju Przemysłu. Kilkanaście procent akcji należy zaś do załogi. Skarb państwa w „Gryfii” ma 3 proc. akcji, w świnoujskiej spółce 14 proc. Po połączeniu akcjonariat będzie następujący; Mars 80 proc. , pracownicy 12 proc., skarb państwa 8 proc.

Zawarto już umowę społeczną w „Gryfii”. Związki zawodowe zaakceptowały konsolidację. Połączenia nie chcą natomiast związkowcy z MSR. Pracownicy MSR ale także samorządowcy ze Świnoujścia uważają że połączenie obydwu stoczni jest próbą ratowania „Gryfii” kosztem MSR. Są przeświadczeni że po połączeniu świnoujska cześć odpadnie. Podkreślają fakt, że do roku 2011 ich stocznia przynosiła zyski. Strata 5 mln zł za 2012 r. wynika z niezapłaconych dwóch kontraktów . Rozbieżność dotyczy nieterminowości wykonania usługi. W ocenie prezesa Hnata, o ile nie dojdzie do podpisania porozumienia społecznego ,to załoga świnoujskiej stoczni i tak zostanie włączona do nowej „Gryfii”, ale na zdecydowanie gorszych warunkach. Nie obejmie ich dodatkowy pakiet socjalny. Obowiązywał będzie tu jedynie kodeks pracy. Nie będzie też gwarancji zatrudnienia dla ludzi z MSR. A taką gwarancję już mają pracownicy szczecińskiej remontówki. Po połączeniu obydwu stoczni zatrudnienie łącznie ma wynosić 800 osób. Dziś w „Gryfii” pracuje 570 stałych pracowników zaś w świnoujskiej stoczni 350 osób.

Swoich stoczniowców popierają samorządowcy Świnoujścia. Na specjalnej sesji rady miasta radni przegłosowali apel do premiera i prezydenta RP o zweryfikowanie analizy ekonomicznej dotyczącej komunalizacji MSR w Świnoujściu.

(Rap)